Wordt Anja Hermans politiek gevangene?

Geen reacties
Anoniem

Anja Hermans hangt zes maanden cel boven het hoofd. Ze werd voor haar werk als (burger)journaliste voor onder meer het toenmalige Indymedia (later DeWereldMorgen.be) rond de kerncentrale van Doel in Dendermonde op 2 maart 2009 correctioneel veroordeeld.

Die veroordeling hield ondermeer  een gevangenisstraf van 8 maanden, een geldboete van 1100 € en de betaling aan de burgerlijke partij (Electrabel) van een provisioneel bedrag van 1 € ten titel van materiëleschadevergoeding in. Ook werd  haar het straatverbod opgelegd om zich te vertonen in een bepaalde buurt rond de kerncentrale (500m).

In Beroep te Gent (05 januari 2011 ) werd deze straf gemilderd en restte een half jaar effectief. De geldboete evenals het straatverbod werden onwettig verklaard. Hermans werd ook vrijgesproken voor huisvredebreuk alsook voor ‘het opzettelijk vernielen van omheiningen en afsluitingen’. (Greenpeace werd vóór Hermans al reeds (onterecht) gedagvaard vanwege dezelfde aanklacht). De gaten in de omheining zaten er dus al om en bij de 7 jaar. Electrabel ging pas tot reparatie van die gaten over, ná dat Hermans foto’s van de ganse omheining aan Electrabel voorlegde.

Leuk detail : vlak ná de veroordeling van Anja Hermans in Beroep, vroeg de regering in spoedbehandeling bij wetsontwerp  “tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voort spruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen" (11 januari 2011):

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1005/53K1005001.pdf

Cassatie bevestigd celstraf

Haar advocaat meester Denys trok naar Cassatie op basis van vormfouten. Cassatie oordeelt niet ten gronde. Dinsdag 17 januari '12 viel in Brussel het verdict. De zes maanden effectief blijven overeind staan. Anja Hermans achter de tralies zetten maakt haar tot politiek gevangene. ('Hof van Beroep Gent') (1)

Anja Hermans verduidelijkt hier de uitspraak van Cassatie. Even wat juridisch jargon doorbijten...

“De 6 maanden effectief hebben betrekking op het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Artikel 1 van het KB van 20 juli 2001 omschrijft het toepassingsgebied, en bepaalt in zijn eerste lid dat het van toepassing is op:

Art. 1 : “Alle handelingen die een risico kunnen inhouden ten gevolge van de blootstelling aan ioniserende stralingen die worden uitgezonden, hetzij door een kunstmatige, hetzij door een natuurlijke stralingsbron, wanneer de natuurlijke radionucliden worden bewerkt of zijn bewerkt geweest omwille van hun radioactieve eigenschappen, hun splijtbaarheid of omwille van hun kweekeigenschappen”.

Het tweede lid, waarvan sprake gaat over “beroepsactiviteiten die niet worden vermeld in het vorige lid, maar waarbij natuurlijke stralingsbronnen aanwezig zijn en die kunnen leiden tot een aanzienlijke verhoging van de blootstelling van personen, die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet mag worden verwaarloosd”.

Anja meent : 'Daar de feiten door  mij gepleegd niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 1, kon ik dan ook niet  veroordeeld worden voor inbreuken op het reglement (lees : KB)

Immers,het toepassingsgebied zoals omschreven onder artikel 1 KB 20 juli 2001 is een constituerend (noodzakelijk) bestanddeel dat deel van  het misdrijf uitmaakt. Een veroordeling die niet het bestaan van een constituerend (noodzakelijk) bestanddeel van het misdrijf vaststelt, is nietig wegens schending van de motiveringsplicht van artikel 149 van de Grondwet.

In te begrijpen Nederlands : "Doordat Cassatie mijn verzoek heeft verworpen , stelt Cassatie, net als het Hof van Beroep dat ik dus in rechtstreeks contact ben geweest met nucleair materiaal / ioniserende stralingen'.

'Fanc' - Kerncentrale Doel is onveilig

Zopas werd zwart op wit door het 'Federaal Agentschap voor Nucleaire Energie' (Fanc) op aandringen van Ecolo / Groen een lang geheim gehouden rapport vrij gegeven over oudere kerncentrales als Doel. (De Standaard 21/01/12).

Waarom die geheimdoenerij wordt alras duidelijk. Doel is onbetrouwbaar, staat letterlijk in dat rapport. Citaat : ' In Doel komt de bedrijfszekerheid en de betrouwbaarheid van een aantal onderdelen in het gedrang', zegt het Fanc zelf. Quod erat demonstrandum...

http://www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/01/25/justitie-wordt-anja-hermans-politiek-gevangene