OPGELET !

639 antwoorden [Laatste bericht]
Marc.Vg
Offline
Last seen: 2 jaar 17 weken geleden
Samengevoegd: 04/25/2010

OPGELET !
De meningen van de gebruikers op dit forum zijn niet het standpunt We Are Change. Iedereen is vrij zijn mening te uiten, doch gelieve zich te houden aan de forumregels (geen haatdragende berichten, laster tegen minderheden of personen,...). Dit om klachten tegen We are Change te vermijden.
Leden die zich niet aan de regels houden moeten we jammer genoeg blokkeren.

Hoofdregels
Er zijn 3 vuistregels op het forum van We Are Change Belgium die iedereen moet onthouden:

1. We houden ons aan de wet
2. Beleefdheid is essentieel voor een goede discussie.
3. De moderatie is baas over het forum en beslist dus.

De moderatie behoudt zich het recht voor om

* om welke reden dan ook discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten;
* om welke reden dan ook accounts van gebruikers te beëindigen, te verwijderen of op een andere manier onbereikbaar te maken.

Berichten en media zijn steeds voor rekening van de gebruikers zelf, deze drukken geenszins een zienswijze uit van We Are Change Belgium!

Geen enkele mening of informatie impliceert persoonlijk medisch advies of mag op die manier geïnterpreteerd worden. Raadpleeg bij gezondheidsklachten uw dokter.

Berichten worden geacht de intellectuele eigendom te zijn van de plaatsende
gebruiker.

Het staat de moderatie vrij berichten of delen van berichten op het forum na
anonimisering door te geven voor onderzoek.

Privé-berichten zijn persoonlijk maar de moderatie behoudt zich het recht voor
deze in te zien indien daar een gegronde reden voor is en in te grijpen indien
nodig.

De moderatie kan ten allen tijde beslissen het reglement bij te werken. Indien
het reglement wordt bijgewerkt zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden
gebracht via een publieke mededeling.

De interpretatie van de forumregels gebeurt door de moderatie.
________________________________________________

NIET TOEGELATEN

Wettelijk niet toegelaten zijn:

* aanzetten tot geweld, haat of, discriminatie op basis van zogenaamd ras, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, etc.
* fysieke bedreiging
* revisionisme en negationisme (= het schromelijk minimaliseren of ontkennen van de holocaust)
* privacy-schending (in het bijzonder het vrijgeven van privé-gegevens van forumdeelnemers zonder hun uitdrukkelijke toestemming)
* het schenden van auteursrechten

Overtredingen van deze categorie kunnen slechts eenmalig begaan worden, een volgende maal volgt een definitieve verbanning.

Te vermijden op vraag van de moderatie:

* onderwerp in een verkeerd subforum posten
* dubbele thread openen
* kopiëren van zaken die strijdig zijn met het forumreglement
* flooden
* plaatsen van expliciet materiaal
* spammen (een link naar je eigen site kan eenmalig, de rest aanzien we als spam) schelden in de loop van een onderwerp gericht aan forumdeelnemer
* persoonlijke aanval in de loop van een onderwerp gericht op forumdeelnemers
* het openen van persoonlijke topics over forumdeelnemers

Definitieve verbanningen zijn definitief. Eens verbannen, steeds verbannen.

Onmiddellijke verbanning
In sommige gevallen zal de moderatie onmiddellijk overgaan tot een ban. Dit is
onder andere het geval in onderstaande situaties:

* dubbelnicks die gebruikt worden om een ban te omzeilen
* forumgangers die bedreigingen uiten aan het adres van de moderatie (bijv. gerechtelijke stappen)
* forumgangers die zich beperken tot one-liners, smileypostings, provocatie om de provocatie, copy-pastes, spam, eindeloos getrol, etc.

Meldingssysteem
Zaken die strijdig zijn met bovenstaande regels kunnen bij de moderatie gemeld
worden via het email adres. De moderatie zal de overtredingen evalueren en indien nodig gepaste maatregelen nemen. Dit kan gaan van het verwijderen van een passage over verwittigen tot
waarschuwen en verbannen. De moderatie kan ook beslissen niet in te gaan op een
melding indien zij deze niet in strijd acht met het forumreglement.

De moderatie kan ook ingrijpen zonder melding indien ze overtredingen tegenkomt
op het forum. Het is echter onmogelijk om alles te lezen, er wordt dan ook ten
dele op de gebruikers gerekend om zaken te weren van het forum die strijdig
zijn met het forumreglement.

Auteursrecht / Citaatrecht

Het is toegestaan om teksten van anderen over te nemen op het forum. Hierbij
dient u echter het auteursrecht te respecteren. Bovendien moet het steeds gaan
om een discussie-element. Het forum is geen nieuwssite. Daarom gelden de
volgende richtlijnen:

* krantenberichten overnemen mag niet tenzij door het plaatsen van een verwijzing naar het oorspronkelijke artikel en het toevoegen van een aanzet tot discussie.

* opiniestukken en aanverwanten mogen worden overgenomen aangezien deze een mening bevatten mits toestemming van de auteur(s), anders mag alleen een verwijzing naar
het artikel worden geplaatst.
* berichten van om het even welk medium mogen niet worden gekopieerd naar dit forum tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).

De Belgische wetgeving zegt het volgende hierover (artikel 21, lid 1 van de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) :

Citaat:

§ 1. Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op
het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke
beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt.